REGULAMIN SPRZEDAŻY KURSU ONLINE

„Napisz ze mną książkę dla ukochanego dziecka i obudź w nim pasję do czytania”

DATA PUBLIKACJI 02.08.2017

Sprzedaż kursu online „Napisz ze mną książkę dla ukochanego dziecka i obudź w nim pasję do czytania” realizowana jest za pośrednictwem strony internetowej http://kursyellowpear.pl/ przez firmę KREATYWNY OGRÓD YELLOW PEAR KATARZYNA BERSKA, ul. Wiśniowa 4, 05-310 Kałuszyn, NIP: 8222015199.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@yellowpear.pl

§ 1

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

 1. Kurs – kurs online „Napisz ze mną książkę dla ukochanego dziecka i obudź w nim pasję do czytania”, którego twórcą jest Sprzedawca,
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem
 5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://kursyellowpear.pl/
 6. Sprzedawca – Katarzyna Berska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KREATYWNY OGRÓD YELLOW PEAR KATARZYNA BERSKA, z siedzibą ul. Wiśniowa 4, 05-310 Kałuszyn, wpisana do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP: 8222015199

§ 2

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Za pośrednictwem Strony Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną, polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Kursu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  – dostęp do Internetu,
  – standardowy system operacyjny,
  – standardowa przeglądarka internetowa,
  – posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z Kursu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  – dostęp do Internetu,
  – standardowy system operacyjny,
  – standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
  – standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  – możliwość odtwarzania plików audio,
  – posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3

PRAWA AUTORSKIE

 1. Sprzedawca poucza Kupującego, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  zdecydować się na zakup kursu dostępnego na stronie
  kliknąć w przycisk „Kup teraz”,
  wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – jedyną formą płatności za Kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem operatora płatności,
  zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności online. .
 3. Z chwilą dokonania zapłaty, między Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 4. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma dodatkowo fakturę.

§ 5

UDOSTĘPNIENIE I KORZYSTANIE Z KURSU

 1. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych dla kursanta.
 2. Materiały tworzące Kurs będą dostępne z poziomu panelu kursanta począwszy od 4 września 2018 roku.
 3. Jeśli wybrany przez Kupującego produkt elektroniczny zakłada jego przesyłkę do Kupującego częściami, materiały będą dodawane przez Sprzedawcę systematycznie w trakcie trwania Kursu.

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt posiada wadę, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@yellowpear.pl
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 8

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem

§ 9

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  – zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  – zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  – skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, która dostępna jest pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującego umowy.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie http://kursyellowpear.pl/
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu zawarcia umowy.

Masz pytania co do kursu? Napisz!

Dane kontaktowe:

kontakt@yellowpear.pl

WYŚLIJ